Statut

Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy

Statut w pliku pdf do pobrania.

Statut wersja na dzień 08.04.2017 r. – ostatnie zmiany: 07.05.2016 r.

[tekst jednolity ze zmianami z dnia: 14 maja 2006 r.: § 7.7, § 9.3, § 10.1, § 10.2; 9 września 2007 r.: § 2.2, § 10.2, § 10.3; 20 września 2008 r.: § 2.2, § 5.2, § 8.1, § 8.5, § 10.1, § 10.3; 8 listopada 2009 r.: § 5.2, § 5.4, § 7.7; 19 września 2010 r.: § 1.8; 26 lutego 2011 r.: § 1.6, § 2.1, § 2.2. pkt 3, § 2.4, § 7.5, § 7.7, § 8.1, § 9.1, § 10.2, § 10.3; 17 kwietnia 2011 r.: § 1.2, § 1.5, § 1.11, § 2.4, § 3.3.2, § 3.8, § 4.2, § 5.3, § 5.4, § 7.6, § 8.1, § 8.2, § 8.4, § 9.1, § 9.2, § 14.1, § 14.3]; 27 listopada 2011 r.: § 2.1, § 2.2.1, § 2.2.2, § 2.2.3, § 3.8; 1 czerwca 2013 r.: § 1.8; 7 maja 2016 r.: § 2.1, § 8.2 ] [Ostatnie zmiany zostały wprowadzone do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 8 kwietnia 2017 r.]

PREAMBUŁA

W przeświadczeniu chrześcijańskiej tradycji miłości bliźniego, pielęgnowanej przez Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego, w obliczu trosk i niebezpieczeństw świata, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem Stowarzyszenie „Joannici Dzieło Pomocy” chce pomagać osobom cierpiącym w obecnych czasach.

§ 1

Nazwa, siedziba, znak

1.1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: „Joannici Dzieło Pomocy”, zwane dalej JDP.

1.2

JDP jest dziełem Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego (zwanego dalej Zakonem Joannitów). Ze swej ukształtowanej przez stulecia tradycji Zakon Joannitów uważa się za stowarzyszenie chrześcijańskie, ewangelickie i europejskie. Realizuje on swe zadania w szczególności w Niemczech, Finlandii, Francji, Włoszech, na Litwie, w Austrii, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech oraz w krajach zamorskich.

1.3

JDP uważa się za część dziedzictwa chrześcijańskiego i nawiązuje więzi z polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim oraz z innymi Kościołami w Polsce na wszystkich płaszczyznach, tak ściśle, jak to możliwe.

1.4

JDP utrzymuje stosunki z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym zakresie zadań.

1.5

JDP współpracuje ściśle z „Fundacją Joannitów“ w Polsce, która została utworzona przez Zakon Joannitów. Wspólnie dążą one do realizacji przesłania wynikającego z wieloletniej tradycji Zakonu Joannitów.

1.6

JDP prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późniejszymi zmianami), niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.7

JDP jest osobą prawną.

1.8

Siedzibą JDP jest Lidzbark Warmiński.

1.9

JDP prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, przestrzegając przy tym obowiązującego prawa.

1.10

JDP zostało utworzone na czas nieokreślony.

1.11

Znakiem JDP jest biały krzyż Joannitów na czerwonym tle z napisem okalającym „Joannici Dzieło Pomocy” w postaci czarnych, dużych drukowanych liter na białym okręgu z czarną obwódką. Znak ten występuje także na pieczęci. Znajduje się on na stronie tytułowej dokumentów. Zakon Joannitów przyznaje JDP prawo do korzystania z tego krzyża i nazwy. Prawo to może zostać w każdym czasie cofnięte.

§ 2

Cel i jego realizacja

2.1

Celem JDP jest bezinteresowna pomoc bliźnim, osobom w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym i cierpiącym, w szczególności:

a) działalności charytatywnej;

b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

c) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

h) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

i) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

j) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

l) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

m) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

o) turystyki i krajoznawstwa;

p) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

q) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

r) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

s) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

t) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

u) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

v) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

w) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

x) promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPiW.”

2.2

JDP realizuje ten cel w szczególności poprzez następujące działania:

1. działalność nieodpłatną, która obejmuje:

a) pozostałą działalność wydawniczą (wydawanie informacji o działalności stowarzyszenia, także on-line) – PKD 58.19. Z

b) działalność wspomagającą edukację (wymiana młodzieżowa) – PKD 85.60 Z

c) działalność fizjoterapeutyczną – PKD 86.90 A

d) działalność paramedyczną – PKD 86.90 D

e) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia) – PKD 86.90 E

f) pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (odwiedzanie w domach, opieka dzienna, wydawanie posiłków) – PKD 88.10. Z

g) opiekę dzienną nad dziećmi ( w tym niepełnosprawnymi) – PKD 88.91 Z

h) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną (pomoc bezdomnym, ofiarom katastrof, ofiarom klęsk żywiołowych); PKD 88.99 Z

i) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD 94.99 Z;

j) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno- oświatowej a także zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę, kulturę fizyczną, sport, rekreację i turystykę – PKD 85.52.Z.

2. działalność odpłatną, która obejmuje :

a) działalność pogotowia ratunkowego (transport chorych karetką należącą do stowarzyszenia) – PKD 86.90 B

b) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej – PKD 84.25.Z

3. działalność, prowadzoną odpłatnie bądź nieodpłatnie, która obejmuje :

a) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59 B

b) pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską – PKD 87.10 Z

c) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20 Z

d) pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30 Z

e) pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem – PKD 87.90 Z

f) działalność szpitalną, działalność związaną z wymianą wolontariuszy w działaniach szpitalnych – PKD 86.10. Z

g) wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.29 Z

h) praktykę lekarską ogólną – PKD 86.32 Z

i) praktykę lekarską specjalistyczną – PKD 86.22 Z

j) działalność fizjoterapeutyczną – PKD 86.90 A

k) praktykę pielęgniarek i położnych – PKD 86.90 C

l) działalność paramedyczną – PKD 86.90 D

m) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD 86.90 F

n) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11 Z.

2.3

W ramach obowiązujących przepisów prawnych JDP może w celu spełnienia swych zadań tworzyć inne podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne, w szczególności niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lub uczestniczyć w nich.

2.4

Przy realizacji swoich celów Stowarzyszenie opiera się zasadniczo na działalności społecznej (nieodpłatnej), może jednak zatrudniać osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu wykonywania działalności statutowej nie może przekraczać 1,5-krotnej wartości średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

§ 3

Członkostwo, prawa i obowiązki członków

3.1

Członkiem JDP może zostać ten, kto jest gotów współdziałać w spełnianiu jego zadań.

3.2

Wszyscy członkowie muszą przestrzegać przesłania oraz naczelnego chrześcijańskiego charakteru JDP.

3.3

JDP wyróżnia spośród członków:

– członków aktywnych oraz

– członków wspierających (pomocniczych).

3.3.1 Aktywnym członkiem JDP może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i wyraziła gotowość współdziałania przy realizacji celów JDP. Obcokrajowcy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania w Polsce, mogą zostać aktywnymi członkami JDP. Osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą przystąpić do JDP za pisemną zgodą swych przedstawicieli ustawowych, nie są jednak uprawnieni do wykonywania prawa głosu, czy to z tytułu aktywnego, czy też wspierającego członkostwa, przy wyborze organów JDP oraz prawa głosu na Zgromadzeniu Członków bądź na Zgromadzeniu Członków Oddziału Regionalnego.

3.3.2 Osoby prawne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, związki i inne osobowe jednostki organizacyjne, zarówno te mające siedzibę w kraju jak i te z siedzibą zagranicą, mogą stać się jedynie członkami

wspierającymi (pomocniczymi). Pierwszymi członkami wspierającymi JDP są Zakon Joannitów oraz „Fundacja Joannitów” w Polsce.

3.4

O przyjęciu członków oraz rozpoczęciu członkostwa decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek.

3.5

Aktywni członkowie mają następujące prawa i obowiązki:

3.5.1 Ich prawa to w szczególności:

a) z zastrzeżeniem § 3.3.1 bierne i czynne prawo wyborcze przy wyborze członków organów JDP;

b) uczestnictwo w działalności i imprezach JDP;

c) składanie wniosków do organów JDP.

3.5.2 Ich obowiązki to w szczególności:

a) współdziałanie przy realizacji celów JDP;

b) przestrzeganie Statutu i uchwał organów JDP;

c) dbałość o dobre imię JDP oraz prowadzonej przez nie działalności;

d) regularne uiszczanie corocznych składek członkowskich;

e) przestrzeganie przesłania i zasad Zakonu Joannitów.

3.6

Każdy członek wspierający jest uprawniony do oddelegowania swojego przedstawiciela na Zgromadzenie Członków JDP bądź na właściwe Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego. Przedstawiciel członka wspierającego ma jedynie głos doradczy. Członkowie wspierający mogą składać wnioski do organów JDP. Są oni zobowiązani do uiszczania corocznych składek członkowskich oraz do udzielania Stowarzyszeniu innych form finansowego wsparcia lub do wspierania go w inny sposób.

3.7

Członkostwo w JDP ustaje w razie śmierci, wystąpienia (3.7.1), wygaśnięcia (3.7.2) lub wykluczenia (3.7.3).

3.7.1

Wystąpienie dokonuje się poprzez pisemnie oświadczenie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia i następuje ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym to oświadczenie wpłynęło do Zarządu.

3.7.2

Członkostwo wygasa z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia, w sytuacji, gdy członek mimo pisemnego wezwania nie wywiąże się ze swych obowiązków członkowskich w okresie 12 miesięcy.

3.7.3

Członek, który postępuje wbrew celom JDP, wbrew jego interesom lub narusza jego dobre imię, szkodzi mu lub narusza w sposób ciężki swe obowiązki w JDP, może zostać po uprzednim wysłuchaniu wykluczony przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Wykluczeniu podlegać może także członek, co do którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem najbliższego Zgromadzenia Członków. Uchwała Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

3.8

Członkowie JDP zamieszkujący w regionach, dla których nie utworzono Oddziałów Regionalnych, w chwili przyjęcia do JDP wskazują Oddział Regionalny lub Oddział Miejscowy, do którego chcą należeć do czasu utworzenia Oddziału Regionalnego lub Oddziału Miejscowego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania.

3.8.1

Członkowie JDP zamieszkujący poza Polską wybierają spośród siebie przedstawiciela, który jako delegat ma w ich imieniu prawo głosu podczas Zgromadzenia Członków JDP.

3.9

Szczegóły dot. członkostwa oraz wysokości składki członkowskiej reguluje przyjęty przez Zgromadzenie Członków regulamin członkowski.

§ 4

Podział na jednostki terenowe

4.1

Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć w drodze uchwały Oddziały Regionalne Stowarzyszenia jako niesamodzielne jednostki terenowe. Uchwała musi określać, dla jakiego regionu Rzeczypospolitej Polskiej zostaje utworzony dany Oddział Regionalny. Każdy Oddział Regionalny powinien być kierowany przez Zarząd Oddziału Regionalnego.

4.2

Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z trzech członków należących do kościołów chrześcijańskich i z których przynajmniej dwóch musi wykonywać funkcję Członka Zarządu honorowo. Członkowie Zarządu Oddziału Regionalnego są powoływani i odwoływani przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego. Kadencja Zarządu Oddziału Regionalnego wynosi 4 lata. Jeżeli Członek Zarządu Regionalnego przestanie pełnić swoją funkcję w trakcie kadencji, Zarząd Stowarzyszenia wybiera jego następcę do czasu przedstawienia kandydatury przez Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego. Ewentualne wynagrodzenie dla Członków Zarządu Oddziału Regionalnego będzie wypłacona na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia.

4.3

Zarząd Oddziału Regionalnego kieruje Oddziałem Regionalnym. Zarząd Stowarzyszenia udziela mu niezbędnych pełnomocnictw do kierowania Oddziałem Regionalnym. Uchwały Zarządu Oddziału Regionalnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu.

4.4

Oddział Regionalny może składać się z kilku Oddziałów Miejscowych, skupiających członków danej miejscowości. Regulacje dotyczące tworzenia i struktury Oddziałów Regionalnych znajdują odpowiednie zastosowanie dla Oddziałów Miejscowych.

4.5

Szczegóły dotyczące zasad tworzenia i działalności Oddziałów Regionalnych oraz Oddziałów Miejscowych reguluje regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

Zgromadzenia Członków Oddziałów Regionalnych

5.1

W każdym Oddziale Regionalnym co najmniej raz na dwa lata winno odbyć się Zgromadzenie Członków, na które zaproszeni zostają wszyscy członkowie Oddziału Regionalnego z zachowaniem terminu wynoszącego co najmniej 3 tygodnie. Do zaproszeń wystosowywanych przez Zarząd Oddziału Regionalnego dołącza się porządek obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków należy zwołać na żądanie Zarządu Oddziału Regionalnego lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Oddziału Regionalnego.

5.2

Należycie zwołane Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile obecnych jest na nim co najmniej 15 Członków Oddziału Regionalnego. W przypadku braku quorum, najpóźniej w ciągu jednego tygodnia, odbywa się drugie Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego, posiadające zdolność do wykonywania swoich zadań bez względu na wymaganą liczbę obecnych członków, o czym Zarząd Oddziału Regionalnego zawiadamia w zaproszeniu. Drugie Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego może odbyć się w tym samym dniu co początkowo powołane Zgromadzenie. Uchwały podejmowane są, o ile nie uregulowano inaczej, zwykłą większością ważnie oddanych głosów.

5.3

Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego ma następujące zadania:

5.3.1 Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania Zarządu Oddziału Regionalnego;

5.3.2 Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania finansowego za miniony rok działalności oraz planów przewidywanego rozwoju Oddziału Regionalnego w bieżącym roku;

5.3.3 Wybór delegatów i ich zastępców na Zgromadzenie Członków JDP;

5.3.4 Rozpatrywanie wniosków skierowanych do Zgromadzenia Członków JDP.

5.3.5 Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia kandydatów do Zarządu Oddziału Regionalnego.

5.4

Każde Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego wybiera do Zgromadzenia Członków JDP na każde rozpoczęte 5 % liczby członków Oddziału Regionalnego w stosunku do całkowitej liczby wszystkich członków JDP jednego delegata, który musi mieć ukończone 16 lat. Dodatkowo każde Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego wybiera zastępcę delegata, który pełni obowiązki delegata na wypadek zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej mu osobiste działanie. Co najmniej 2/3 wybranych delegatów oraz co najmniej 2/3 ich zastępców z każdego Oddziału Regionalnego musi być członkami JDP, wykonującymi swą funkcję honorowo (nieodpłatnie). Jeżeli Oddział Regionalny ma wybrać jedynie dwóch delegatów, to jeden spośród nich może być członkiem wykonującym swą funkcję odpłatnie na podstawie stosunku łączącego go ze Stowarzyszeniem. Jeżeli wybrany delegat zrezygnuje z honorowego pełnienia swej funkcji na rzecz działalności odpłatnej i tym samym zmieni to wyżej opisany stosunek 2/3, to jego mandat wygasa. Wynagrodzenie z tego tytułu wypłacane jest na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy zlecenia. Członkowie Zarządu Oddziału Regionalnego oraz członkowie wspierający nie mogą być wybrani na delegatów bądź ich zastępców. Kadencja delegatów i ich zastępców wynosi 2 lata. Jeżeli delegat lub zastępca ustąpią w trakcie kadencji z JDP lub złożą swój urząd, najbliższe Zgromadzenie Członków Oddziału Regionalnego wybiera ich następcę na pozostały okres kadencji.

5.5

Z zastrzeżeniem § 3.3.1 każdy obecny członek na Zgromadzeniu Członków Oddziału Regionalnego ma jeden głos. Zastępstwo nie jest dopuszczalne.

5.6

Ze Zgromadzenia Członków Oddziału Regionalnego należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Zarząd Oddziału Regionalnego bądź przez Przewodniczącego Zgromadzenia Członków Oddziału i przez protokolanta. Zostaje on wyłożony do wglądu w siedzibie Oddziału Regionalnego.

§ 6

Organy Stowarzyszenia

Organami JDP są Zgromadzenie Członków, Prezydium i Zarząd Stowarzyszenia.

§ 7

Zgromadzenie Członków

7.1

Z zastrzeżeniem § 3.3.1 każdy obecny aktywny członek ma jeden głos na Zgromadzeniu Członków JDP. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia stosownie do § 4.1 utworzył Oddziały Regionalne, których struktury obejmują wszystkich członków JDP, Zgromadzenie Członków JDP tworzą delegaci bądź ich zastępcy wybrani przez Zgromadzenia Członków Oddziałów Regionalnych. Każdy z nich ma jeden głos. Dodatkowo w takim Zgromadzeniu udział biorą Zarządy Oddziałów Regionalnych z jednym głosem na każdy Zarząd Oddziału Regionalnego. Członkowie Prezydium oraz Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków JDP zarówno w przypadku określonym w zdaniu 1 jak też w przypadku określonym w zdaniu 2, jednakże bez prawa głosu.

7.2

Zgromadzenie Członków odbywa się corocznie. Obrady nie są dostępne dla osób trzecich. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków należy zwołać wtedy, gdy zażąda tego w formie pisemnej Prezydium, Zarząd Stowarzyszenia lub przynajmniej 1/3 członków JDP bądź – w przypadku określonym w § 7.1 zdanie 2 – 1/3 delegatów bądź ich zastępców.

7.3

Wnioski do porządku obrad Zgromadzenia Członków mogą być zgłaszane przez członków JDP, bądź – w sytuacji określonej w § 7.1 zdanie 2 – przez uprawnionych do głosu uczestników Zgromadzenia Członków, do Prezesa Prezydium bądź do Zarządu Stowarzyszenia w formie pisemnej.

7.4

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zgromadzenie Członków w formie pisemnej z załączeniem tymczasowego porządku obrad, z co najmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd w formie pisemnej, z załączeniem porządku obrad, z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

7.5

Uchwały, o ile nie zostało to uregulowane inaczej, podejmowane są zwykłą większością ważnie oddanych głosów. W przypadku zmian statutu (§ 7.8.12) wymagana jest większość dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

7.6

Zgromadzenie Członków prowadzone jest przez Przewodniczącego Prezydium, a w przypadku braku takiej możliwości przez Wiceprzewodniczącego Prezydium albo innego członka Prezydium

W przypadku, gdy żaden z członków Prezydium nie może wziąć udziału w Zgromadzeniu Członków, Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje spośród członków Zarządu, Zgromadzenie, chyba że został on pisemnie wyznaczony na Przewodniczącego Zgromadzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Prezydium.

7.7

Prawidłowo zwołane Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile obecnych jest na nim co najmniej 15 członków JDP lub w przypadku określonym w § 7.1 zdanie 2 – połowa delegatów bądź ich zastępców oraz Zarządów Oddziałów Regionalnych. W przypadku braku quorum, najpóźniej w ciągu trzech tygodni odbywa się drugie Zgromadzenie Członków, które posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na wymaganą liczbę obecnych członków, o czym Zarząd zawiadamia w zaproszeniu. Drugie Zgromadzenie Członków może odbyć się w tym samym dniu co początkowo powołane Zgromadzenie, jeżeli poprzednie zaproszenie odpowiada wymogom określonym w § 7.4. zd.1

7.8

Zgromadzenie Członków ma następujące zadania:

7.8.1 Przyjęcie sprawozdania Prezydium;

7.8.2 Przyjęcie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia;

7.8.3 Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania finansowego za miniony rok działalności Stowarzyszenia oraz planów przewidywanego rozwoju Stowarzyszenia w bieżącym roku;

7.8.4 Przyjęcie sprawozdań rewidenta księgowego;

7.8.5 Udzielenie absolutorium Prezydium;

7.8.6 Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

7.8.7 Wybór członków Prezydium;

7.8.8 Wybór członków Zarządu;

7.8.9 Wybór dwóch rewidentów księgowych i jednego ich zastępcy na wypadek przeszkody w działaniu któregokolwiek z wybranych rewidentów;

7.8.10 Podejmowanie uchwał w sprawach przedkładanych przez Prezydium i Zarząd Stowarzyszenia oraz wniosków wpływających do Zgromadzenia Członków;

7.8.11 Ustalenie składek członkowskich;

7.8.12 Zmiana statutu.

7.9

Ze Zgromadzenia Członków sporządzany jest protokół podpisywany przez Przewodniczącego Zgromadzenia, Zarząd Stowarzyszenia i protokolanta. W protokole należy zawrzeć dosłowną treść wniosków i uchwał oraz wyniki głosowania. Protokół wykładany jest do wglądu w siedzibie JDP i w razie potrzeby w siedzibach Oddziałów Regionalnych.

§ 8

Prezydium

8.1

Prezydium składa się z Przewodniczącego (zwanego również Prezesem Stowarzyszenia), Wiceprzewodniczącego (zwanego również Wiceprezesem Stowarzyszenia) i trzech dalszych członków, w gronie których powinni się znajdować specjalista do spraw medycznych, duchowny ewangelicki oraz specjalista do spraw ekonomicznych. Członkowie Prezydium wybierani są przez Zgromadzenie Członków JDP. Przy wykonywaniu funkcji nadzorczej Prezydium jest niezależne i nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mogą być członkami Prezydium. Członkowie Prezydium nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Kadencja Prezydium wynosi 4 lata. Prezydium pełni swoją funkcję do momentu dokonania nowych wyborów. Ponowny wybór jest dopuszczalny.

8.2

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Prezydium muszą być członkami Zakonu Joannitów.

8.3

Jeżeli Członek Prezydium wybrany przez Zgromadzenie Członków przestanie pełnić swoją funkcję w trakcie kadencji, Prezydium wybiera zastępcę na czas do zabrania się najbliższego Zgromadzenia Członków. Zgromadzenie Członków wybiera następcę na pozostały okres kadencji Prezydium.

8.4

Przewodniczący Prezydium może zgłosić Zgromadzeniu Członków kandydatury na pozostałych członków Prezydium.

8.5

Prezydium nadzoruje oraz sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. Realizując swoja funkcję nadzorczą Prezydium może dokonywać wglądu w księgi JDP, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz zlecać kontrole. Prawo do wglądu i zażądania wyjaśnień przysługuje również każdemu członkowi Prezydium. Przy wykonywaniu funkcji nadzorczej Prezydium jest niezależne i nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia. Prezydium opracowuje podstawowe koncepcje rozwoju JDP oraz wytyczne dla działalności Stowarzyszenia.

8.6

Prezydium zbiera się w regularnych odstępach czasu i podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium.

8.7

Szczegóły działalności Prezydium reguluje regulamin prac Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia uchwalony przez Prezydium.

§ 9

Zarząd Stowarzyszenia

9.1

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków, z których przynajmniej jeden jest członkiem Zakonu Joannitów. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych i powinni być wyznania chrześcijańskiego. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą zostać odwołani przed upływem ich kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Członków. Jeżeli Członek Zarządu wybrany przez Zgromadzenie Członków przestanie pełnić swoją funkcję w trakcie kadencji, Prezydium wybiera zastępcę na czas do zabrania się najbliższego Zgromadzenia Członków. Zgromadzenie Członków wybiera następcę na pozostały okres kadencji Zarządu.

9.2

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi działalność statutową oraz zarządza majątkiem JDP na osobistą odpowiedzialność cywilnoprawną. Reprezentuje on JDP w czynnościach sądowych i pozasądowych. Do reprezentacji JDP uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie, przy czym mogą oni w razie potrzeby dokonywać czynności prawnych z samymi sobą. Zarząd Stowarzyszenia informuje Przewodniczącego Prezydium, Prezydium oraz Zgromadzenie Członków o swojej działalności. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu.

9.3

Szczegóły działalności Zarządu Stowarzyszenia reguluje regulamin prac Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia przygotowany i uchwalony przez Prezydium.

9.4

Członkowie Prezydium mają w każdym czasie prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

§ 10

Przychody

10.1

Przychody JDP pochodzą z:

a) składek członkowskich;

b) darowizn, spadków, zapisów;

c) subwencji, dotacji i darowizn osób prawnych;

d) przychodów ze zbiórki i publicznych imprez;

e) przychodów z majątku JDP.

f) działalności gospodarczej

g) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

10.2

JDP może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały uzyskany z działalności gospodarczej dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na realizację działalności pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członkami Stowarzyszenia.

10.3

Zabronione jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „osoby bliskie”),

2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4. Dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 12

Procedura wyborcza

Szczegółowe regulacje dotyczące wyborów, uzgodnień i innych formalności z tym związanych zawiera regulamin prac Prezydium i Zarządu Stowarzyszenia (tzw. procedura wyborcza) uchwalona przez Prezydium, której treść musi być zgodna z przepisami prawa i statutem.

§ 13

Właściwość sądu

Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby JDP.

§ 14

Rozwiązanie

14.1

O rozwiązaniu JDP oraz o procedurze rozwiązania decyduje Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością trzech czwartych członków JDP bądź – w przypadku § 7.1. zdanie drugie – większością trzech czwartych głosów delegatów uprawnionych do głosu oraz Zarządów Oddziałów Regionalnych.

14.2

JDP podlega rozwiązaniu w szczególności wówczas, gdy cel, dla którego został on powołany, odpadnie lub stanie się niemożliwym do osiągnięcia.

14.3

W razie rozwiązania Stowarzyszenia majątek JDP przypadnie „Fundacji Joannitów” w Polsce.