Darowizny

Jeśli chcesz wesprzeć JDP darowizną finansową możesz to zrobić:

  • przekazując ją na konto biura głównego
    • Konto: 85 2030 0045 1110 0000 0252 5910
    • Konto walutowe: 81 2030 0045 3110 0000 0025 0660
  • przekazując ją na konto wybranego oddziału

Złożona darowizna możne zostać odliczona od dochodu w zeznaniu podatkowym. Odliczenie od dochodu stosuje się na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, organizacjom w tej ustawie wskazanym lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.